Směrnice

MO ČRS Nymburk, Sportovní 142, Nymburk, 28802

V Nymburce 31.12.2016                                                                                             č.j. MO NBK 13/2016

Směrnice ČRS MO Nymburk k jednotnému postupu při likvidaci havárie na revírech ČRS MO Nymburk.

1.Úvod:

Vzhledem k opakovaným haváriím na revírech ČRS MO Nymburk, vydává výbor MO Nymburk směrnici k jednotnému a koordinovanému postupu činnosti k odstraňování a zmírnění následků havárie. Hlavní cíl postupu je zmírnění následků, záchrana ryb a vodních živočichů a spolupráce s orgány životního prostředí.

2.Důležitá ustanovení souvisejících právních norem:

Zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí.

§ 2 Životní prostředí. Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organizmů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy a energie.

§ 3 Ekosystém. Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek , tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.

Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

§41 Povinnosti při havárii.

(1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen "původce havárie"), je povinen činit bezprostřední opatření k odstranění příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, případně pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

(2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

(3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a na povrchových vodách využívaných podle §34, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí.

3.Ohlašovací povinnost:

Ohlašovací povinnost má ve smyslu vodního zákona každý občan a stačí pouhé ohlášení události na některou linku integrovaného záchranného systému např. 112, 150 nebo 158. Předání informace dalším zainteresovaným složkám je ze zákona uložena Hasičskému záchrannému sboru ČR, Policii ČR nebo správci povodí (v případě MO Nymburk se jedná o Povodí Labe s.p.)

3.1. Další důležitá telefonní čísla pro potřebu a činnost organizačního orgánu MO Nymburk.

ČRS SÚS Praha 224934984, 602 123905, 602 594221. Česká inspekce životního prostředí 283891564, 266 793330, 233066111. Povodí Labe s.p. Hradec Králové 495 088111, 495 088720, 495 088730. Krajská veterinární správa 325 625610. Krajská hygienická stanice 325 512665. MěÚ Nymburk 325 501101. MěÚ Poděbrady 325 600211.

Spojení na členy řídící a pracovní skupiny ČRS MO Nymburk je v příloze č.1 této směrnice.

4.Hlavní zásady činnosti pracovní skupiny ČRS MO Nymburk:

4.1. Vyhodnocení závažnosti a rozsahu havárie. Vyhodnocení rozsahu havárie provede ve spolupráci s příslušným orgánem životního prostředí hospodář MO nebo jím pověřený zástupce.

4.2. Svolání pracovní skupiny MO Nymburk. Svolání pracovní skupiny MO Nymburk na základě vyhodnocení a pokynu hospodáře provede předseda MO nebo jiný pověřený člen výboru.

4.3. Činnost pracovní skupiny. Vlastní činnost pracovní skupiny je rozdělena na dokumentační , záchrannou, likvidační činnost , kontrolní a týlovou činnost.

4.3.1. Složení dokumentační skupiny.

Vedoucí dokumentační skupiny: předseda MO+jednatel MO Odběry vody a měření kyslíku: referent čistoty vody +2 členové MO Fotodokumentace: místopředseda + 2 Vyhodnocení havárie: jednatel MO + hospodář Informace pro tisk a media: předseda , jednatel a hospodář MO

4.3.1.1. Dokumentační činnost.

Tato činnost bude zaměřena na monitorování situace, odebírání vzorků vody na určených místech, měření kyslíku na určených místech a pořizování fotodokumentace. Při odebírání vzorků vody a pořizování fotodokumentace bude zaznamenán čas a místo. Vedoucí této skupiny provede po ukončení činnosti vyhodnocení a zprávu o průběhu likvidačních prací s vyčíslením způsobené škody. Vyčíslené náklady budou rozděleny na škody na rybí obsádce, následné likvidace uhynulých ryb a nákladech při činnosti pracovní skupiny. Vedoucí dokumentační skupiny povede evidenci členů MO Nymburk zařazených do pracovní činnosti.

4.4.1. Složení záchranné a likvidační skupiny. Vedoucí skupiny: hospodář MO Organizace činnosti skupiny: zástupce hospodáře + členové hosp. výboru

4.4.1.2. Záchranná a likvidační činnost.

Tato činnost bude řízena a organizována hospodářem MO v úzké spolupráci s příslušným orgánem životního prostředí. Hlavním cílem této činnosti bude záchrana životaschopných ryb a živočichů a jejich přesun do jiného vhodného prostředí. Činnost bude prováděna z břehových partií revíru a na vodní ploše s použitím člunu MO. Rozhodování o přesunu zachráněných ryb přísluší pouze hospodáři MO a jeho zástupci. Evidenci o množství a druhu zachráněných ryb zajistí hospodář MO. Uhynulé ryby budou zadokumentovány (množství, druh a váha) a uloženy na určeném místě. Likvidace kadaveru bude zajištěna pověřenou odbornou organizací. K zabezpečení této činnosti budou použity věcné a technické prostředky MO Nymburk.

4.5.1. Složení kontrolní skupiny. Vedoucí skupiny: předseda dozorčí komise Kontrolní činnost: členové dozorčí komise + rybářská stráž

4.5.1.1. Kontrolní činnost. Kontrolní činnost bude zaměřena na ostrahu havárií zasaženého revíru. Cílem bude zamezit zcizování zasažených ryb a jejich lov nesportovním způsobem. Při této činnosti spolupracují s Policií ČR.

4.6.1. Složení týlové slupiny.

Vedoucí týlové skupiny : správce objektu Týlová činnost: brigádní referent +4

4.6.1.1. Týlová činnost. Týlová činnost bude zaměřena na vytváření podmínek pro pracující členy MO na místě havárie. Připravují a evidují veškerý materiál pro činnost záchranné a likvidační skupiny. Zabezpečují dopravu vozidly MO. Připravují vhodné občerstvení pro pracující členy MO Nymburk. Vedou evidenci o vynaložených nákladech a zničeném materiálu MO.

5. Závěr:

Havárie na revíru bude do jednoho měsíce vyhodnocena s požitím veškerého důkazního materiálu, vyčíslení škody na rybí obsádce, likvidace uhynulých ryb, zničeného materiálu, vyčíslení nákladů na dopravě, vykázání pracovní činnosti členů MO Nymburk a nákladů na týlovém zabezpečení . Na zprávě o průběhu a likvidaci havárie se budou podílet vedoucí jednotlivých pracovních skupin. Zpráva o likvidaci havárie bude použita jako důkazní materiál v případě usvědčení viníka a uplatnění požadavku na odškodnění. Vedoucí jednotlivých pracovních skupin jsou zodpovědní za dodržování BOZP a používání ochranných pracovních pomůcek. Při práci na vodě použijí členové pracovní skupiny záchranné vesty.

Směrnice k jednotnému postupu při likvidaci havárie na revíru MO Nymburk byla schválena výborem MO Nymburk dne ........................... Směrnice nabývá platnosti od 1.1. 2017.

David Hrstka - předseda ČRS MO Nymburk

Jan Strnad - hospodář ČRS MO Nymburk

Jiří Vetešník - jednatel ČRS MO Nymburk